Giới thiệu về lăng mộ nhà Nguyễn

Trong bài viết thú vị « Les mausolées des empereurs d’Annam » bằng tiếng Pháp của nhà nghiên cứu Loan de Fontbrune, trong quyển "Les premiers photographes au Việt Nam" (Những nhiếp ảnh gia đầu tiên ở Việt Nam), đã giới thiệu về lăng mộ nhà Nguyễn. Bản dịch qua tiếng Việt của trích đoạn này: Trong [...]